Privacy Policy

การเก็บข้อมูลสถิติ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บสถิติการเยี่ยมชม ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ รวมถึง IP address และโดเมนเนมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เชิงสถิติ สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวางแผนทางการตลาด โดยขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปและไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการที่จะระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล
เราอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร สายการบิน โรงแรม ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่

การเก็บและการใช้ข้อมูล
เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านยินยอม โดยจะมีการแสดงทางเลือกสำหรับท่านในการยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ การเริ่มเก็บข้อมูลอาจมาจากกรณีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือการร้องขอของท่านในการสอบถามข้อมูลบริการที่ท่านสนใจ ซึ่งทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับความต้องการของท่านที่ท่านได้ร้องขอมา เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

การเชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซด์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า บริการ ของเว็บไซต์อื่นๆได้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดังนั้นท่านจึงโปรดพิจารณา และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ ซึ่งเหล่านี้ทางเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมกับเว็บไซต์อื่น ๆ ทีมีได้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางบริษัทและเว็บไซต์สามารถปรับปรุง เพิ่มเติม ตัดทอน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีการประกาศในเว็บไซต์หรือแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ให้ผู้เข้าชมทราบแต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ
ให้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสินค้าบริการว่า มีเงื่อนไขอย่างไร โดยจะมีการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงไว้ใน อีเมล์ หรือ FAX ที่จะส่งให้ลูกค้าในกรณีที่ทำการจอง หรือ สั่งซื้อบริการกับทางบริษัท ซึ่งบางสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากที่ทำการชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ ตัวแทน และ สายการบิน คิดค่าบริการ หรือบางสินค้า ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎ ข้อบังคับ ของเจ้าของสินค้า หรือสายการบิน ซึ่งไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทถือว่า หลังจากที่ทางลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้าแล้ว ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

การยกเลิกบริการ
สินค้าและ บริการ สามารถยกเลิกได้โดยที่จะต้องมีค่าปรับจากทางตัวแทนหรือสายการบิน ขึ้นอยู่กับว่ากฏข้อบังคับแจ้งไว้อย่างไร โดย การยกเลิกสินค้าและ บริการ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทราบทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้าและ บริการแล้ว บริษัทสามารถยกเลิกการจองสินค้าหรือบริการ ได้หาก ลูกค้าไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนตามที่ทางบริษัทได้แจ้ง หรือ ขัดต่อข้อกฎหมายและ ศีลธรรมอันดี และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าและบริการที่ ทางสายการบิน และ ตัวแทนได้แจ้งไปแล้วว่าไม่สามารถยกเลิกได้หากได้ทำการชำระค่าสินค้าและบริการนั้นๆ